Cenník výkonov

Psychiatrické výkony:

Psychiatrické vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta

Podrobné vyšetrenie nehradené zo zdravotného poistenia, tiež vyšetrenie na komerčné a iné účely.

45,- Eur
Pedopsychiatrické vyšetrenie na žiadosť rodičov

Podrobné vyšetrenie detského pacienta včítane základnej psychodiagnostiky pomocou orientačných psychologických testov.

45,- Eur

Psychologické výkony:

Psychodiagnostické vyšetrenie pomocou štandardných psychologických testov za každý test osobitne 10,- Eur
Psychologické terapie v trvaní 60 min na žiadosť pacienta 15,- Eur
Psychologické terapie detského pacienta v trvaní 60 min

Zahŕňa liečbu hrou, nácvik autogénnych techník, nácvik sebaregulačných postupov, edukáciu rodičov, výchovné poradenstvo rodičom

15,- Eur
Vypracovanie psychologických usmernení pre rodiča alebo školu na žiadosť rodiča 20,- Eur

Neurodiagnostické a neuroterapeutické výkony:

Meranie mapy mozgu, kvalitatívne EEG na žiadosť pacienta

Prístrojové diagnostické vyšetrenie, pomocou ktorého sa objektivizuje patológia v mozgu, teda presnejšie určí diagnóza.

20,- Eur
Písomné vyhodnotenie mapy mozgu, včítane terapeutických doporučení a edukácie pacienta 25,- Eur
Biofeedback jeden tréning s terapeutom u dospelého alebo dieťaťa v trvaní 60 min 15,- Eur